Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

realityisabitch
4609 3448 500
realityisabitch
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viascorpix scorpix
realityisabitch
Czasami zbyt długo stoimy w miejscu. Czekamy na cud, na drogowskaz, na pomocną dłoń. Wierzymy w świat, którego nie ma, w ludzi, których idealizujemy. Walczymy z wiatrakami. Tracimy energię. Zapominamy o sobie. Rezygnujemy z życia. Mijają dni, miesiące, lata a my nie potrafimy wybrać innej drogi. Żyjemy złudzeniami. Obiecujemy sobie że zmienimy się, ale od "jutra". Musisz sobie zaufać. Dzisiaj. Musisz zacząć walczyć. Dzisiaj. Musisz uwierzyć, że dasz radę. Dzisiaj. Musisz zacząć iść. Dzisiaj. Musisz zostawić za sobą przeszłość. Dzisiaj. Musisz go odpuścić. Dzisiaj.
— N. Belcik
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
realityisabitch
0572 025d 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
realityisabitch

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia via12czerwca 12czerwca
realityisabitch
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viaheatriss heatriss
realityisabitch
2989 4519 500
Reposted fromnenya nenya via12czerwca 12czerwca
realityisabitch
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward via12czerwca 12czerwca
realityisabitch
8122 3d7e 500
Reposted fromnyaako nyaako viaheatriss heatriss
realityisabitch
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaheatriss heatriss
realityisabitch
5158 1017 500
Reposted frompiehus piehus viaheatriss heatriss
5783 fc9c 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaheatriss heatriss
realityisabitch
Gdzie ten który powie Mi Że do końca swoich dni, Że do ostatniego tchu Będę całym życiem Mu .
— Brathanki- Gdzie ten który powie mi.
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
realityisabitch
5291 7344 500

October 09 2019

realityisabitch
1301 df8f 500
Reposted fromnyaako nyaako
3719 da99 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatoffifee toffifee
realityisabitch
2716 1358
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
realityisabitch
6730 bb8e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkdreams silkdreams
realityisabitch
7789 3d34 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viairbjarbirb irbjarbirb

October 02 2019

realityisabitch
5968 e880 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl