Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

realityisabitch
8949 fb82 500
Nie radzę sobie z samotnością.
Reposted fromnoone97 noone97 viascorpix scorpix
realityisabitch
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth viascorpix scorpix

April 17 2018

realityisabitch
6693 084e
Reposted fromkarahippie karahippie viabanshe banshe

April 15 2018

realityisabitch
0464 9a29 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viadobby dobby
realityisabitch
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby

April 12 2018

5524 e179 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoffifee toffifee
realityisabitch
realityisabitch
0768 17ea 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatoniewszystko toniewszystko
realityisabitch

realityisabitch

April 11 2018

realityisabitch
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutoflove outoflove

April 09 2018

realityisabitch
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viazakazane zakazane
realityisabitch
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viazakazane zakazane
realityisabitch
7100 9647 500
Reposted frompastelowe pastelowe viabeminehoney beminehoney
realityisabitch
6634 2750 500
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
realityisabitch
7218 f59f 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
realityisabitch
9878 ea92 500
Reposted fromsohryu sohryu viawszystkodupa wszystkodupa
realityisabitch
Reposted fromAgnya Agnya viawszystkodupa wszystkodupa
realityisabitch
4985 f7f1 500
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
realityisabitch
7295 6781
Reposted fromolaosa olaosa viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl