Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

realityisabitch

February 27 2017

Reposted fromczajnikq czajnikq viaoll oll
realityisabitch
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
realityisabitch
2835 9947
Reposted fromMiziou Miziou viadarthsadic darthsadic
realityisabitch
3152 6449
Reposted fromzciach zciach viadarthsadic darthsadic
realityisabitch
1607 be9d
Reposted fromgoodtimesbadtimes goodtimesbadtimes viaasz asz
2446 e097
Reposted fromkostuchna kostuchna viaczekoladowysen czekoladowysen
realityisabitch
 To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. 
— B. Rosiek
realityisabitch
6478 d929
Reposted fromminna minna viatoniewszystko toniewszystko
realityisabitch
- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
realityisabitch
realityisabitch
3972 f51a
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
realityisabitch
2326 6d83
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapunisher punisher
realityisabitch
Six coffees do nothing when you’re tired of life.
— unknown
Reposted fromnervure nervure viaczekoladowysen czekoladowysen

February 26 2017

realityisabitch
4547 c299 500
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viamakemewannadie makemewannadie
realityisabitch
4547 c299 500
Katowice.
Reposted fromsnowlake snowlake viamakemewannadie makemewannadie
realityisabitch
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamakemewannadie makemewannadie
realityisabitch
5950 218a
Reposted fromzciach zciach viainvincible invincible

February 25 2017

realityisabitch
5497 f96f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacouples couples
realityisabitch
7803 e75e
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl